Yhdenvertaisuus

Alkusanat

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on määritellä Tietojohtajakilta Man@ger ry:n (myöhemmin ”kilta”) yhdenvertaisuutta koskevat linjaukset ja käytännöt sekä ohjata niiden toteutumista. Yhdenvertaisuutta edistävän toiminnan tavoitteena on huolehtia siitä, että kilta kohtelee kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti ja mahdollistaa sitä, että jokainen killan jäsen voi tuntea killan omakseen. Suunniteltujen periaatteiden tarkoituksena ei ole syyllistää ketään, vaan niiden avulla pyritään kehittämään toimintaa, luomaan selkeämpiä toimintatapoja ja ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmatilanteita.

Yhdenvertaisuus on yksi killan vuosien 2020-2025 strategiaan kirjatuista tärkeimmistä vaalittavista arvoista. Strategiassa asetettiin tavoitteeksi, että ”killan toiminta tavoittaa mahdollisimman monta opiskelijaa ja kaikki pääsevät mukaan omina itseinään”. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi yhdenvertaisuus ja sitä edistävät keinot tulee huomioida killan toiminnassa ja sen suunnittelussa. Myös yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on osana strategiaan kirjattuja toimintakeinoja tämän tavoitteen edistämiseksi. Yhdenvertaisuuden toteutumista tulee jatkossa seurata killan hallituksen toimesta esimerkiksi erilaisin säännöllisesti toteutettavin kyselyin.

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta on haluttu tehdä killan kaikkeen toimintaan sopiva ja killan näköinen. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa laadittaessa on kuitenkin tukeuduttu myös Tampereen Ylioppilaskunta TREY:n linjauksiin yhdenvertaisuudesta, sekä tutustuttu muiden opiskelijajärjestöjen vastaavanlaisiin ohjeistuksiin.

Yhdenvertaisuussuunnitelman on laatinut killan hallitus ja se on hyväksytty killan kokouksessa 09.11.2020.

TREYn häirintäyhteyshenkilöihin voit aina olla luottamuksellisesti yhteydessä osoitteissa: hairinta@trey.fi, hairintanainen@trey.fi tai hairintamies@trey.fi.

Häirinnästä voi ilmoittaa, halutessaan anonyymisti, myös TREYn häirintälomakkeen kautta täällä.

Lisätietoa ja apua häirintä-, syrjintä ja kiusaamistapauksissa toimimiseen TREY:n sivuilla täällä.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa yksilöiden yhtäläistä arvoa yksilöinä, yhteiskunnan jäseninä ja tässä tapauksessa kiltayhteisön jäseninä. Suomen perustuslain mukaan (731/1999, 6 §) ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Yhdenvertaisuus kattaa sukupuolellisen tasa-arvon sekä muut yhdenvertaisuutta määrittelevät tekijät.

Kilta toteuttaa toimintaansa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti. Periaatteen tarkoituksena on varmistaa yksilöiden yhdenvertainen kohtelu ja tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua killan järjestämään toimintaan, johon lukeutuu niin tapahtumat, viestintäalustat kuin kiltahuoneella oleskelukin. Tämä tarkoittaa, että samassa tilanteessa olevia henkilöitä tulee kohdella samalla tavalla, eikä heitä saa kohdella huonommin pelkästään tietyn henkilökohtaisen ominaisuuden takia. Killassa kaikki opiskelijat ikään, kansallisuuteen, etnisyyteen, ihonväriin, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, terveydentilaan, toimintakykyyn, vakaumukseen, perhetilanteeseen, sosioekonomiseen taustaan tai muihin henkilöön liittyviin syihin katsomatta ovat yhdenvertaisia killan ja kiltayhteisön jäseniä ja kokevat olonsa yhtä tervetulleiksi niiden toiminnassa. Mikään edellä mainituista henkilöön liittyvistä tekijöistä ei saa vaikuttaa killan toimintaan hakeutumiseen tai vaikeuttaa killassa toimimista, eikä heikentää kenenkään asemaa killassa tai sen päätöksenteossa. Killan toiminnassa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista, syrjintää tai häirintää ja näihin puututaan.

Killan strategiassa yhdenvertaisuudesta sanotaan seuraavaa: ”Kilta tarjoaa jäsenilleen yhdenvertaisen yhteisön, jossa jokaista kunnioitetaan. Jokainen on tervetullut killan toimintaan omana itsenään.” Yhdenvertaisuus on yksi killan toiminnan tärkeimmistä arvoista ja killassa kaikki ihmiset kohdataan yksilöinä ja heitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisten toimintatapojen perusteella halutaan tehdä toiminnasta kaikille viihtyisämpää, hauskempaa ja osallistavampaa. Yhdenvertaisuutta toteuttamalla kilta luo lähtökohdat jäsenistön tasapuoliselle kohtelulle ja edistää heidän sopeutumistaan yhteisöön sen tervetulleina jäseninä. Killan yhdenvertaisuuden toteutumisesta huolehtii killan hallitus ja viime kädessä myös jokainen killan jäsen itse.

Jokaisella killan jäsenellä on yhtäläinen oikeus osallistua killan toimintaan fyysisistä ominaisuuksista tai muista esteistä riippumatta. Yliopistolain (558/2009, 37 a §) ja yhdenvertaisuuslain (1325/2014, 15 §) mukaan opiskelijoilla on oikeus kohtuullisiin mukautuksiin, jotta opiskelu tai palveluiden saanti ei esty terveydentilan tai toimintakyvyn takia. Kohtuullisia mukautuksia arvioitaessa otetaan huomioon ihmisten tarpeiden lisäksi tapahtuman järjestäjän inhimilliset ja taloudelliset resurssit, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 15 §). Kilta edistää näiden pykälien toteutumista omalla toiminnallaan.

Killan tapahtumat pyritään järjestämään mahdollisimman usein esteettömissä tiloissa. Tilojen esteettömyydestä kerrotaan tapahtumailmoituksessa. Lisäksi tapauskohtaiset erityisjärjestelyt, kuten henkilökohtaisen avustajan ottaminen tapahtumaan, ovat mahdollisia. Kilta huolehtii, että sen tapahtumien ilmoittautumisvaiheessa pystyy kertomaan mahdollisista erityistoiveistaan.

Yhdenvertaisuus otetaan huomioon tapahtumissa ja niiden suunnittelussa. Killan tapahtumat ovat kaikille killan jäsenille avoimia ja tapahtumien suunnittelussa panostetaan niiden saavutettavuuteen. Joitakin tapahtumia saatetaan järjestää tarkennetulle kohderyhmälle, kuten fuksiekskursio fukseille. Osallistujamäärältään rajoitetuissa tapahtumissa jäsenillä on yhtäläiset mahdollisuudet päästä osallistumaan tapahtumaan. Osallistujat valitaan reilusti ennalta määrättyyn ja jäsenille ilmoitettuun tapaan, kuten ilmoittautumisjärjestykseen, perustuen.

Kilta järjestää monenlaisia tapahtumia, joilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman moni jäsen ja tarjoamaan ajanvietettä erilaisista aiheista kiinnostuneille jäsenille. Tapahtumat käsittelevät monipuolisesti työelämää ja omaa alaa, liikuntaa, kulttuuria ja virkistäytymistä. Kilta järjestää mahdollisuuksien mukaan ilmaisia tapahtumia. Maksullisten tapahtumien osallistumismaksut pyritään pitämään osallistujille kohtuuhintaisina.

Maksullisissa tapahtumissa, joissa on tarjoiluja, huomioidaan myös erityisruokavaliot. Erityisruokavaliota noudattaville tarjotaan yhtä hyvät tarjoilut kuin muillekin osallistujille. Myös jäsenille ilmaisissa tapahtumissa, joissa tarjotaan ruokaa, pyritään tarjoamaan erityisruokavaliota noudattaville yhtäläiset tarjoilut.

Kilta järjestää sekä tapahtumia, joissa on mahdollisuus nauttia alkoholia, että alkoholittomia tapahtumia. Myös juomatarjoiluissa tarjotaan alkoholillisille ja alkoholittomille yhtä hyvät tarjoilut. Alkoholinkäyttö ei koskaan ole välttämätöntä tapahtuman osallistujille, eikä ketään painosteta siihen. Tätä pyritään viestimään mahdollisimman selkeästi jäsenille. Jokainen tekee itse valintansa alkoholinkäytöstä, eikä tapahtumissa kommentoida muiden alkoholinkäyttöä tai -käyttämättömyyttä. On hyvä muistaa myös oman lähipiirin keskuudessa, ettei kavereidenkaan alkoholinkäyttöä tapahtumissa ole sopivaa kommentoida. Muutenkaan tapahtumissa ei ole sopivaa kommentoida muita osallistujia esimerkiksi pukeutumiseen tai ulkonäköön perustuen.

Saunatapahtumissa järjestetään aikataulun puitteissa sekä miehille että naisille omat saunavuorot yleisen saunavuoron lisäksi. Jäsenille annetaan mahdollisuus kertoa myös muista toiveistaan saunavuoroihin liittyen ennen tapahtumaa, ja toiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Saunavuoroja kunnioitetaan eikä saunatiloissa käydä oman vuoron ulkopuolella. Toisten uimapuvun tai pyyhkeen käyttöä tai käyttämättömyyttä ei kommentoida. Yleisissä tiloissa ei ole soveliasta kulkea ilman vaatteita tai pyyhettä.

Tapahtumissa noudatetaan asiallisia ja toisia kunnioittavia käytöstapoja. Epäsopivaa käytöstä, kuten loukkaavaa huumoria vältetään ja esimerkiksi sitseillä ei esitetä loukkaavia tai muuten sopimattomia lauluja tai puheita.

Killan toiminnasta ja tapahtumista viestitään kaikille jäsenille tasapuolisesti. Viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että mahdollisimman suuri osa tietojohtamisen opiskelijoista löytää mukaan killan toimintaan heti opintojen alusta asti. Viestintään käytetään ensisijaisesti killan sähköpostilistaa. Tämän lisäksi viestitään kaikissa killan virallisissa informaatiokanavissa, joihin kaikilla jäsenillä on pääsy. Julkisesti viestitään sekä suomeksi että englanniksi. Suoraviestinnän kieli vaihtelee, sillä jokainen jäsen saa pyytää itselleen kohdistetun viestinnän joko suomeksi tai englanniksi. Yritysyhteistyökumppaneiden lähettämät viestit jaetaan alkuperäisellä kielellään.

Killan nettisivujen saavutettavuuteen panostetaan ja sisällössä pyritään siihen, että se on mahdollisimman ymmärrettävää. Sivustolla vältetään esimerkiksi räikeää värimaailmaa ja sekavaa asettelua. Tekstit kirjoitetaan selkeällä yleiskielellä. Lisäksi nettisivujen on tarkoitus olla helppokäyttöiset, jotta käyttäjä löytää haluamansa tiedon. Myös muussa killan virallisessa viestinnässä pyritään saavutettavuuteen ja ymmärrettävyyteen.

Killan toiminnassa pyritään läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Killan yleiskokoukset ovat avoimia koko jäsenistölle killan sääntöjen mukaisesti. Yleiskokousten pöytäkirjat ovat kaikille killan varsinaisille jäsenille saatavilla ja ne lähetään jäsenille sähköpostitse. Hallituksen viikoittaiset kokoukset ja niiden pöytäkirjat ovat kuitenkin jäsenistöltä lähtökohtaisesti salattuja. Kokouksissa käsitellään arkaluontoisia ja ajoittain salaisia asioita. Pöytäkirjojen salaisena pitämisellä hallitus haluaa myös antaa kaikille hallituksen jäsenille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä rohkeammin kokouksissa. Jäsenellä on oikeus pyytää ote pöytäkirjasta, jos kokouksessa on käsitelty häntä koskevaa asiaa. Hallituksen kokousten päätösluettelot liitetään viikkotiedotteisiin, jotka lähetetään killan jäsenille.

Killan hallitus vastaanottaa palautetta suullisesti ja killan virallisilta nettisivuilta (www.tietojohtajakilta.net) löytyvän palautelomakkeen kautta. Jokainen palaute käydään läpi hallituksen kokouksessa. Samalla päätetään mitä palautteen antajalle vastataan, jos palautteen jättäjä on pyytänyt vastausta. Hallitus reagoi palautteeseen, mikäli se on tarpeen. Jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua killan toiminnan organisoimiseen myös hallitustoiminnan ulkopuolella esimerkiksi vuosijuhlatiimin, Case Fakto –tiimin tai muun vapaaehtoistoiminnan ja nakkeilun kautta.

Kilta ei hyväksy häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua missään muodossa. Häirintä voi kohdistua esimerkiksi ikään, ihonväriin, mielipiteisiin, vakaumukseen tai olla luonteeltaan seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää. Häirintää on loukkaava käytös sanoin, elein, toimin tai asentein. Kiusaaminen on toistuvaa, pitkään jatkuvaa negatiivissävytteistä, toista alistavaa tai loukkaavaa toimintaa, joka ilmenee tekoina tai laiminlyönteinä. Epäasiallista kohtelua ovat esimerkiksi uhkailu ja huutelu, fyysinen ja henkinen väkivalta, loukkaava huumori, ihmisen ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän arvostelu tai mielenterveyden kyseenalaistaminen, sekä eristäminen yhteisön sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.

Killan toiminnassa jokaisella ihmisellä on oikeus olla oma itsensä, eikä muilla ole oikeutta loukata toisten henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Jokainen henkilö kokee häirinnän ja kiusaamisen eri tavalla ja sama tilanne voidaan kokea eri ihmisten toimesta eri tavoin. Olennaista häirinnän ja kiusaamisen ehkäisemisessä on se, että huomioidaan toistemme erilaisuus ja tunteet, sekä kunnioitetaan niitä. Se, mikä tuntuu toiselle hauskalta huumorilta, voi tuntua toisesta loukkaavalta. Epäasiallisen kohtelun kokemukset ovat subjektiivisia, eikä niitä kyseenalaisteta. Kenestäkään ei voi tehdä oletuksia heidän ulkoisen olemuksensa perusteella. Killan toiminnassa vältetään sukupuolistereotypioita ja ketään ei syrjitä sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen takia. Toiminnassa vältetään myös hetero- tai cis-normatiivisia rakenteita tai oletuksia. Nämä ovat ihmisten henkilökohtaisia asioita, eikä ne saa vaikuttaa kenenkään mahdollisuuksiin osallistua killan toimintaan.

Pelkkä yhdenvertaisuussuunnitelman kirjoittaminen ei vielä automaattisesti kehitä toimintaa. Suunnitelmassa esitettyjen ohjeistusten ja periaatteiden on tultava osaksi killan jokapäiväistä toimintaa ja niiden toteutumista on seurattava aktiivisesti. Tästä syystä osana tätä suunnitelmaa on myös toimia, joita yhdenvertaisuussuunnitelman käyttöönotossa ja seurannassa tulee hyödyntää.

Yhdenvertaisuussuunnitelma käydään huolellisesti läpi nykyisen ja tulevien hallitusten kanssa, jotta kaikki toimijat sisäistävät ja ymmärtävät killan yhdenvertaisuutta edistävät periaatteet. Näin he voivat varmistaa, että heidän itse järjestämänsä toiminta noudattaa suunnitelmassa esitettyjä toimintatapoja. Ensimmäisinä vuosina on tarpeen keskustella myös siitä, mitä aikaisemmin käytössä olleita toimintatapoja tarvitsee muuttaa. Suunnitelmaa jaetaan myös jäsenistölle ja heitä autetaan sisäistämään sen sisältö, sekä toimimaan sen mukaisesti. Killan yhdenvertaisuusohjeistukset perehdytetään vuosittain myös uusille fukseille.

Hallituksen valitsee vuosittain joukostaan yhdenvertaisuusvastaavan, jonka tehtävänä on tukea ja seurata yhdenvertaisuuden toteutumista killan toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaavan tulee tuntea hyvin sekä killan että ylioppilaskunnan yhdenvertaisuuteen ja häirintätilanteisiin liittyvät periaatteet ja toimintatavat. Hänen tehtävänsä on tarvittaessa neuvoa ja opastaa muita hallituslaisia ja kiltalaisia yhdenvertaisuus- ja häirintäasioihin liittyen. Yhdenvertaisuusvastaava osallistuu myös tarvittaessa aiheeseen liittyviin koulutuksiin ja foorumeihin.

On tärkeää, että myös jäsenistön kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta seurataan aktiivisesti. Tässä hyviä toimintamalleja voivat olla esimerkiksi säännöllisesti toteutettavat yhdenvertaisuuskyselyt, jotka voidaan pitää joko osana jäsenistökyselyjä tai omina kyselyinään. Kyselyitä teetetään erityisesti fukseille, sillä fukseilta saadaan tuoretta palautetta etenkin toiminnan saavutettavuudesta. Kyselyihin tulee voida vastata myös anonyymisti. Palautetta yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja yleisestä toiminnasta otetaan vastaan ympäri vuoden.

Häirintä, syrjintä, kiusaaminen tai muu epäasiallinen käytös ei ole hyväksyttävää missään tilanteessa. Mikäli häirintää kuitenkin esiintyy, on hyvä toimia seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Jos koet häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epäsopivaa käytöstä, toimi näin:

 • Mitään häirintää, syrjintää tai kiusaamista ei tarvitse tai kuulu sietää.
 • Ilmaise häiritsijälle selvästi ja yksiselitteisesti, ettet pidä hänen sinuun kohdistamastaan toiminnasta.
 • Tilanteen vaatiessa tai pitkittyessä kerro tapahtuman järjestäjille asiasta. Killan tapahtumissa sopiva taho on esimerkiksi hallituksen jäsen. Heillä on tieto, miten tilanteessa pitää toimia.
 • Jos et voi tai uskalla mennä puhumaan häiritsijälle itse, voit pyytää avuksesi ystävän tai killan hallituksen jäsenen. Myös esimerkiksi kirjeen kirjoittaminen on yksi vaihtoehto.
 • Jatkuvan häirinnän tapauksissa ota ylös kaikki häirinnän tapahtumapaikat ja -ajat, sekä se, ketkä ovat olleet läsnä tätä häirintää todistamassa.
 • Pidä tallessa myös muut todisteet häirinnästä, kuten teksti- tai sähköpostiviestit. Näin autat asian jatkokäsittelyä.
 • Ota yhteys ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön, joka auttaa sinua selvittämään tapausta täysin luottamuksellisesti. Myös tapahtumasta tiedon saanut hallituksen jäsen tai muu henkilö kohtelee asiaa luottamuksellisesti. Yhteydenottoon ei välttämättä vaadita mitään vakavaa, pelkkä huoli tai pohdinta on riittävä syy.
 • Häiritsevästi käyttäytyvä henkilö voidaan tarvittaessa poistaa tilaisuudesta. Rikoksen tapahtuessa asiasta voidaan tehdä myös rikosilmoitus.

Jos havaitset häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epäsopivaa käytöstä, toimi näin:

 • Mene väliin ja puutu tilanteeseen, jos mahdollista. Puuttuminen voi tarkoittaa esimerkiksi puheenaiheen vaihtamista tai epäsopivasta käytöksestä huomauttamista. Huomauttaminen epäasiallisesta käytöksestä on hyvä tehdä yksityisesti, ei julkisesti.
 • Tilanteen kokijalta voi kysyä, haluaako hän tilanteeseen puututtavan. Älä pahenna tilannetta esimerkiksi nauramalla tai kyseenalaistamalla tapahtunutta tai henkilöiden tuntemuksia.
 • Tilanteen vaatiessa tai pitkittyessä kerro tapahtuman järjestäjille asiasta. Killan tapahtumissa sopiva taho on esimerkiksi hallituksen jäsen. Heillä on tieto, miten tilanteessa pitää toimia.
 • Jatkuvan häirinnän tapauksissa ota ylös kaikki häirinnän tapahtumapaikat ja -ajat, sekä se, ketkä ovat olleet läsnä tätä häirintää todistamassa.
 • Pidä tallessa myös muut todisteet häirinnästä, kuten teksti- tai sähköpostiviestit. Näin autat asian jatkokäsittelyä.
 • Jos haluat käsitellä tilannetta lisää, se hoidetaan yhdessä TREYn häirintäyhdyshenkilön kanssa. Tällä varmistetaan asian hoitaminen asiantuntevasti ja luottamuksellisesti. Tapahtumasta tiedon saanut hallituksen jäsen tai muu henkilö kohtelee asiaa luottamuksellisesti. Yhteydenottoon ei välttämättä vaadita mitään vakavaa, pelkkä huoli tai pohdinta on riittävä syy.
 • Häiritsevästi käyttäytyvä henkilö voidaan tarvittaessa poistaa tilaisuudesta. Rikoksen tapahtuessa asiasta voidaan tehdä myös rikosilmoitus.

Jos sinulle tullaan raportoimaan häirinnästä, syrjinnästä, kiusaamisesta tai muusta epäsopivasta käytöksestä, toimi näin:

 • Järjestäjien antama apu häirintätilanteissa on aina vain ns. ensiaputyyppistä, esimerkiksi käytöksestä huomauttamista tai tapahtumasta poistamista. Killalla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta asian jatkokäsittelyyn, vaan se annetaan aina ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilön hoidettavaksi.
 • Huomauttaminen epäasiallisesta käytöksestä on hyvä tehdä yksityisesti, ei julkisesti. Puuttuja voi esimerkiksi pyytää häiritsevästi käyttäytynyttä henkilöä hetkeksi juttelemaan sivuun kahden kesken.
 • Mene tilanteeseen rauhallisesti ja puolueettomasti. Älä syyllistä tai provosoi ketään tai kyseenalaista henkilöiden tuntemuksia.
 • Jos tuntuu, että et osaa hoitaa tilannetta yksin, pyydä apua.
 • Epäillylle tekijälle voi huomauttaa tapahtumasta ja todeta, ettei käytös ole ollut sopivaa.
 • Tapahtuneeseen on mahdollista myös palata myöhemmin, mikäli asian selvittäminen ei ole mahdollista välittömästi.
 • Häiritsevästi käyttäytynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa tapahtumasta. Rikoksen tapahtuessa asiasta voidaan tehdä myös rikosilmoitus.
 • Viime kädessä killan toimijat eivät ole lainvalvojia. Mikäli häiritsevä henkilö jatkaa toimintaansa, ei suostu lähtemään ja/tai käyttäytyy uhkaavasti, voidaan paikalle kutsua poliisi.
 • Neuvo tapahtumasta kertoneelle tai häirintää kokeneelle, että hän voi ottaa milloin tahansa yhteyttä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin. Yhteyttä voi ottaa kaikissa tilanteissa. Mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä ilman yhteydenottajan toivetta.
 • Mikäli koetaan aiheelliseksi, hallitus voi käsitellä kokouksessaan tilanteeseen liittyen killan sääntöjen mukaisia kurinpidollisia toimia. Tapaukset käsitellään mahdollisimman luottamuksellisesti.
 • Häirintätilanteista tiedon saaneet hallituksen jäsenet tai muut henkilöt kohtelevat asioita aina täysin luottamuksellisesti!